بازتاب اتفاقات تبریز در رسانه های بیگانه؛ کلک به تراكتور با کار کثیف