انتقاد از اقدام وزارت ارتباطات در تصرف دانشکده مخابرات