امتیاز دهی شهرداری برای تأمین پارکینگ در بافت فرسوده