اشترایش: با خوش‌شانسی و فوتبال دفاعی بر بایرن غلبه کردیم