حضور مدیران در نشست‌های سیاسی غیرقانونی نیست/فرمانداران و استانداران در جلساتی که شبهه انتخاباتی د