بهداشت و ایمنی استخرهای قم تحت نظارت جدی قرار می‌گیرد