تجمع مربیان پیش دبستانی و کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مقابل مجلس