نباید برای حل مشکلات تنها چشم به لغو کامل تحریم ها دوخت