مستخدمان جدید دولت در زنجان فعالیت خود را آغاز کردند