10هزار هکتار اراضی چغندر قند کشور برای نخستین بار با بذر مقاوم به بیماری های جدید کشت می شود