مدیرعامل سپاهان: فرکی ما قرارداد یک و نیم ساله دارد و فصل آینده هم در خدمتش هستیم