دوبرنز برای کرمانشاه در کشتی آزاد/دست فرنگی کارها از مدال کوتاه ماند