هزینه ساعتی ماشین‌آلات + بیشترین و کمترین کرایه‌ها