آموزش بیش از هزار نفر در راستای اقتصاد مقاومتی در کهگیلویه و بویراحمد