پیامبر(ص) تنها مفسر نظام هستی است/هنوز بشر نسبت به پیامبر گرامی اسلام (ص) شناخت لازم و کافی را ندارد