محمدی: اگر مسائل داخلی آمریکا به ما ربطی ندارد پس چرا قبول کردیم تحریم‌های آمریکا لغو نشود؟