اظهارات رفسنجانی در خصوص نجات جان یک فرمانده!/فیلم