انصراف ۲.۴ میلیون نفر از یارانه/ لزوم پرداخت هدفمند به نیازمندان/۲۸ هزار طرح عمرانی نیمه تمام مانده‌