شمارش معکوس تاتحقق وعده های سرمایه گذاری در همدان/چندقدم تااشتغال