طالقان در تب دوری از مرکز البرز می سوزد/ اینجا یک دست هم صدا دارد