تدوین نظام الهیاتی جدید و متناسب نیازهای انسان معاصر ضروری است