آموزگار: رهبری با بازدیدشان، خون تازه‌ای در رگ بازار نشر جاری کرد