550 هزار هکتار از منابع طبیعی با کشت گیاهان دارویی احیا می شود