وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت منابع آب کشور به اعضا فراکسیون رهروان ولایت گزارش داد