بیداری اسلامی در منطقه اتفاق افتاده و رژیم غاصب صهیونیستی و آل صعود از آن وحشت دارند