مقابله با طرز تفکر تکفیری عزم عمومی عالمان دینی را می‌طلبد