در تمامی زمینه ها از اقتصادی تا اجتماعی در کشور ثبات برقرار است