ذخیره سازی ۱۵۰۰ تن مرغ منجمد در بوشهر برای ماه رمضان