نقدینگی مشکل اول و آخر واحدهای صنعتی در خراسان شمالی