- پورشه برای ساخت نسخه هیبریدی 911 تصمیم گیری می کند