آيا فقط کسانی که دين صحيح را شناخته‌اند از عذاب نجات خواهند یافت؟