تجمع کارکنان بخش خصوصي شرکت مخابرات مقابل درب مجلس