معاونت فرهنگی دانشگاه یاسوج، جولانگاه عوامل حزبی و قومی شد