جلوگیری از عرضه خارج از شبکه 42 تن کود شیمیای در استان زنجان