در آلماتی توافق بهتری نسبت به ژنو در حال تصویب بود/برخی با اصل مذاکرات مخالفند