نزاع و حوادث پنج هزار نفر را در ایلام به پزشکی قانونی کشاند