فرماندار: فقط 90 راه روستایی چاراویماق از وضعیت مناسبی برخوردار است