کالاهای مشمول عوارض صادراتی، ضمانت‌نامه بانکی می‌گیرند