ديالوگ، مولفه‌ اصلی فلسفه برای کودکان/ ضرورت بازنویسی متون کلاسیک