کارکنان بخش خصوصی شرکت مخابرات مقابل درب مجلس تجمع کردند