گریه بی پایان بازیکن تراکتورسازی به ضعف و افت فشار کشید!