انتقاد از نبود اطلاعات دقیق در حوزه مدیریت منابع آب/دشت مشهد هم در معرض فرونشستن قرار دارد