ریشه اتفاقات بازی تبریز فنی است/ اعلام نتیجه اشتباه صحت ندارد