۸۰۰۰ گونه گیاهی در ایران وجود دارد/ وجود ۱۸۰۰ گونه گیاهان دارویی