تحولی در مطالعات پزشکی با جسد مصنوعی که حرکت می‌کند