معامله بالغ بر پنج میلیارد ریال کالا در بورس کالای منطقه آزاد انزلی