عضو اتاق بازرگانی ایران: کاش نمایندگان دولت در اتاق بازرگانی چند شغله نبودند