بهره گیری از سیره پیامبر اکرم محور همدلی و همزبانی است