قبل از سفر به یمن خودم را برای کشته شدن آماده کردم