وضعیت زمین های راکد شهرکهای صنعتی البرز بررسی می شود